Bruksoverlatning/søknad om utleie av leilighet

Styret er opptatt av at det ikke bor leietakere i leiligheter uten at dette er registrert i vårt system og godkjent av styret. Det kan ikke fritt leies ut leiligheter uten styrets godkjennelse. Dette følger av Lov om Borettslag § 5-3 til 5-8. Det er viktig at beboere som dette er aktuelt for setter seg godt inn i rutinene og saksbehandlingen (inklusiv betalingen) som kreves av USBL.

Rutiner fra USBL sine websider:

Andelseier må ha bodd i sin leilighet i minimum ett år før det etter borettslagsloven er adgang til bruksoverlating. Da kan den leies ut for en periode på inntil tre år. I tillegg kan andelseier leie ut boligen sin for lengre perioder, og uten kravet om botid i ett år, når det oppstår midlertidige behov for å flytte. Dette kan feks være jobb og utdannelse andre steder. Spekulasjon i verdiøkning på leiligheten er derimot ikke en tilstrekkelig grunn etter loven.

Du må uansett søke styret/Usbl om å få leie ut leiligheten din. Det er nemlig viktig at styret/Usbl er kjent med hvem som bor i leiligheten til enhver tid. Hvis øvrige vilkår etter loven er oppfylt, kan styret/Usbl bare nekte bruksoverlating der det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan f.eks være at styret vet at leietaker er en person borettslaget har hatt problemer med tidligere. Vær oppmerksom på at både utleieperiode og leietaker skal godkjennes. Bruksoverlatingsperioden kan forhåndsgodkjennes, men man må da søke om godkjennelse av leietaker når denne er klar. Dette gjelder både om man håndterer prosessen på egenhånd eller benytter utleieformidlere.

Den som leier leiligheten av en andelseier har den samme plikten til å følge de regler som gjelder i borettslaget. Hvis leieboer nekter å følge ordensreglene og/eller er til bryderi for øvrige beboere, har styret myndighet til å pålegge leietakeren å flytte. Leietaker har adgang til å møte på generalforsamling/årsmøte med forslags- og talerett, men har ikke stemmerett. Andelseier kan imidlertid gi leietaker eller andre fullmakt til å opptre på sine vegne.

Andelseier har i bruksoverlatingsperioden like stort ansvar som tidligere, for alle forhold som reguleres av lov og vedtekter/husordensregler; for eksempel for betaling av felleskostnader, vedlikehold og for at leietaker ikke er til sjenanse for øvrige beboere.

Saksbehandling jf USBL sine websider:

Eier skal selv søke om bruksoverlating ved å fylle ut dette skjemaet. Søknadsskjema med ev. vedlegg leveres direkte til Boligbyggelaget Usbl.

Saksbehandlingen er som følger:

a) Styret/Usbl godtar (ev. avslår) søknaden.
b) Dersom søknaden godkjennes, vil godkjennelsesbrev og kontrakt (som må opprettes mellom eier og leietaker) bli oversendt fra Usbl, sammen med faktura for bruksoverlatingsgebyr.
c) Kontrakten fylles ut i to eksemplar: Ett til eier og ett til leietaker.
d) Vedtak om godkjent bruksoverlating kan omgjøres der hvor Usbl/styret i boligselskapet får kjenneskap til at korrekte opplysninger ikke er gitt, og at vedtaket derfor bygger på feil grunnlag.

GEBYR FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM BRUKSOVERLATING

Registrering/behandling av bruksoverlating (gjelder både førstegangs bruksoverlating, ytterligere bruksoverlating, samt bytte av leietaker i godkjent periode) kr 500,- eks. mva som betales av andelseier.

FELLESUTGIFTER

Eieren står selv ansvarlig for å betale fellesutgiftene til boligselskapet selv om bruken av boligen er overlatt til andre.

FRAFLYTTING

Eier må varsle Usbl når leieforholdet opphører.  

OPPLYSNINGER TIL SELVANGIVELSEN

Det gjøres oppmerksom på at utleieinntekt fra egen bolig er skattepliktig dersom boligen i inntektsåret leies
ut for mer enn 20 000 kroner, jfr. Skattelovens § 7-2 (1). Kontakt skattemyndighetene for nærmere opplysninger.

VESENTLIG MISLIGHOLD

I tilfelle av vesentlig mislighold fra leietakerens side kan styret i boligselskapet trekke tilbake samtykket til bruksoverlating. Eier må  da bringe leieforholdet til opphør. Om leietaker bryter husordensreglene kan dette i tillegg til at boligselskapet krever leietaker utkastet, også medføre advarsel om salgspålegg til eier.
Det siste vil være aktuelt om eier viser passivitet/uvilje til å få fjernet leietaker som er til vesentlig sjenanse i bomiljøet.

ADRESSE I BRUKSOVERLATINGPERIODEN

Giroer for fellesutgifter og andre meldinger til eieren fra Usbl blir sendt til den adressen som er oppgitt for  bruksoverlatingsperioden. Eier er selv ansvarlig for å melde til Usbl når adressen i boligselskapet igjen skal benyttes

Skjema for søknad om utleie/fremleie/bruksoverlatning må fylles ut på USBL sine websider [[link til http://www.usbl.no/Fordeg/Beboerinformasjon/Utleieavboligen.aspx