Faste arrangementer

Her følger en kort veileder til faste arrangementer i FG6.

Fellesmiddag

Fellesmiddagen er åpen for alle husets beboere, samt for beboeres gjester. Her får du anledning til å spise byens billigste og beste middag laget av naboene dine på omgang. Hver vår og høst settes det sammen frivillige fellesmiddagsgrupper. Disse gruppene, som består av 3-4 personer, bestemmer menyen, lager maten og rydder opp den dagen de står på tur. Menyen blir hengt opp på oppslagstavla og de som vil spise skriver seg på lista.  Fellesmiddagskort med 20 klipp koster 400 kroner. En vanlig middag koster 2 klipp (kr. 40,-) og en søndagsmiddag 3 klipp (kr. 60,-). Hver fellesmiddagsgruppe er ansvarlig for 4-5 middager i halvåret.

Det å lage middag sammen er moro og en fin måte å bli kjent med naboene på. Deltakelse i gruppene er helt frivillig, men det er vårt håp at flest mulig av dere som velger å bo i Friis gate vil ta del i en middagsgruppe.

Dugnad

To ganger i året er det dugnad – en gang på våren, som regel i april/mai, og en gang på høsten, som regel i september/oktober. Dugnaden består av relativt enkle aktiviteter, som vasking, rydding, noe maling etc. Dugnaden gir også beboerne en anledning til å rydde i egne boder forut for dugnaden. Under dugnaden serveres det kaffe og vafler, saft til barna. Bofellesskapet har klart å holde en deltakelse på dugnadene på opp mot 100 %, noe vi håper å kunne fortsette med.

Ca. en uke i forveien er det anledning til å legge ut klær og ting du ikke lenger trenger i kroken av bordtennis-rommet (”byttekroken”). I byttekroken kan man fritt forsyne seg av ting man skulle ha lyst på. Ting som blir til overs gis til Fretex eller kastes. For øvrig bestiller borettslaget en container som også kan benyttes til å kaste ting (Dette gjelder ikke elektriske gjenstander, malingsrester m.m. som hver enkelt beboer må sørge for å kaste i spesialavfall). 

Allmøter

Minst to ganger i året, som regel i forkant av dugnadene, arrangerer styret allmøter hvor det er åpent for beboere å ta opp saker de er opptatt av. Styret vil her også gi informasjon og innby til diskusjon om aktuelle saker for borettslaget. Det kan ikke fattes vedtak på allmøtene, men styret noterer seg viktige saker og argumenter for videre behandling på styremøtene.

Generalforsamling

Minst en gang årlig, avholdes det generalforsamling. Dette er borettslagets øverste myndighet. Under den årlige generalforsamlingen stemmes det over viktige saker (feks vedtektsendringer eller fasadeendringer), velges styremedlemmer, og årsregnskap og revisors beretning gjennomgås og vedtas. For å stemme under generalforsamlingen må man være til stede eller ha utstedt fullmakt. Viktige saker må som regel avgjøres med to tredelers flertall (av de andelseiere som er tilstede personlig eller gjennom fullmakt). Det kan bestemmes at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling. Vår forretningsfører USBL deltar (som møteleder) ved generalforsamlingen.

Styremøter
Styret, som velges av generalforsamlingen, avholder ca ett styremøte i måneden der de tar opp aktuelle saker (tatt opp av styret selv, eller av beboere som melder saker til styret). Viktige styresaker informeres om i allmøtene og viktige beslutninger må tas av generalforsamlingen. Det sittende styret er presenteret under Kontakt